Produkcja

Układ technologiczny EC został dostosowany do bardzo zróżnicowanego układu odbiorców nośników energii. Elastyczny system pozwala na uzyskanie nośnika energii cieplnej dwoma sposobami, alternatywnie w układzie skojarzonym bądź sprzężonym. Powoduje to w przypadku produkcji wody grzewczej C. O. powiązanie kotła wodnego WR z wymiennikami współpracującymi z kotłami parowymi OR. Wodę technologiczną otrzymujemy z wymienników zasilanych parą 0,5[MPa] z dwóch kotłów parowych przez turbinę lub stacje redukcyjno-schładzające. W chwili obecnej produkcja energii elektrycznej odbywa się w kogeneracji w sezonie grzewczym. Odbiorcy energi cieplnej w postaci wody grzewczej to MPGK i Fabryka Maszyn "Glinik" S.A. Podstawowym odbiorcą energi elektrycznej jest FM Glinik S.A, niewielkie ilości są sprzedawane do Zakładu Energetycznego Kraków S.A. . Od roku 2007 EC - Gorlice produkuje energie elektryczną w skojarzeniu spełniając wymogi wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2007 r. w sprawie obliczenia danych podanych w wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw - Dz.U. 175 poz.1314 z dnia 10 października 2007 r.
Produkcja energii elektrycznej spełniającej powyższe wymagania wynosi:
  2009 2010
Produkcja ciepła [GJ] 221.983 230.894
Produkcja ciepła w kogeneracji [GJ] 182.320 165.438
Produkcja en. elektr. [MWh] 9166,7 8616,0
Sprawność ogólna [%] 77,6 75,3
Sprawność kogeneracji [%] 82,882 82,824Paliwo

Elektrociepłownia Gorlice opalana jest węglem kamiennym dostarczanym transportem kolejowym głównie z Śląska. Węgiel jest składowany na składowisku o pojemności 10 000[t]. Z składowiska jest on podawany do zasobników kotłowych za pomocą taśmociągu skośnego. W procesie produkcji wykorzystuje się węgiel o parametrach:
  • Wartość opałowa - 20 000 - 23 000 [kJ/kg].
  • Zawartość siarki - < 0,6 [%].
  • Zawartość popiołu Ar < 20 [%].
Głównym dostawcą miału węglowego jest Katowicki Holding Węglowy.Gospodarka wodno-ściekowa

Woda do celów technologicznych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej i używana do celów technologicznych w obiegu zamkniętym. Niewielkie ilości wody używanej do regeneracji kationitów i anionitów po neutralizacji są odprowadzane kolektorem numer 4 do rzeki Ropy. Wody burzowe kolektorem burzowym odprowadzane są bezpośrednio do rzeki. Całkowita wydajność Stacji Uzdatniania Wody dla procesów technologicznych tj. obiegu kotłowego i sieci ciepłowniczej wynosi 80 m3/h wody zdemineralizowanej.Łączna moc zainstalowana w EC Gorlice wynosi:

  • Moc cieplna 87[MWt].
  • Moc elektryczna 7[MW].

Zainstalowane są urządzenia o następujących parametrach:

  • Dwa kotły parowe typu OR32/80 wydajności znamionowej 32 [t/h], ciśnieniu znamionowym 6,4 [Mpa] i temperaturze pary świeżej 480[C].
  • Kocioł parowy Favorit o wydajności znamionowej 8[t/h], ciśnieniu znamionowym 1[Mpa] i temperaturze pary świeżej 175[C].
  • Kocioł wodny WR25.
  • Turbina upustowo-przeciwprężna typu PR7/7-6,4/1,67/0,17 o mocy znamionowej 7[MW] i ciśnieniach dolotu/wylotu 6,4/0,04[MPa].
PR7/7-6,4/1,67/0,17
pompy wody chłodzącej