Produkcja

Układ technologiczny Elektrociepłowni Gorlice oparty jest o dwa kotły parowe typu OR32/80 i jeden kocioł wodny typu WR4N. Kocioł parowy OR32/80 nr. 10 posiada moc znamionową 12,06[MWt], kocioł parowy nr 20 ma moc 24,3[MWt] a kocioł wodny dysponuje mocą znamionową 4,25 [Mwt]. W sezonie letnim źródłem energii cieplnej jest kocioł wodny. W sezonie grzewczym kocioł parowy wraz z turbiną przeciwprężną typu PR7/7-6,4/1,67/0,17 o mocy znamionowej 7 [MWe] i wymiennikiem podturbinowym tworzą układ kogeneracyjny. W przypadku uruchamiania kotła lub awarii turbiny kotły parowe współpracują poprzez stacje redukcyjna z wymiennikami ciepłowniczymi. Obieg wody grzewczej do miasta jest zapewniony przez stacje pomp wody sieciowej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się tylko w sezonie zimowym. Odbiorcami energii cieplnej w postaci wody grzewczej to MPGK i OOE sp. z o. o.. Podstawowym odbiorcą energii elektrycznej jest OOE. sp. z o. o, pozostała ilość energii jest odbierana przez TAURON Sprzedaż sp. z o. o..
Podstawowe wskaźniki technologiczne wynoszą:
  2017 2018
Produkcja ciepła [GJ] 195.986 187.059
Produkcja ciepła w kogeneracji [GJ] 140.229 132.976
Produkcja en. elektr. [MWh] 5905 6237
Sprawność ogólna [%] 69 76
Sprawność kogeneracji [%] 74 81Paliwo

Elektrociepłownia Gorlice opalana jest węglem kamiennym dostarczanym transportem kolejowym głównie z Śląska. Węgiel jest składowany na składowisku o pojemności 10 000[t]. Z składowiska jest on podawany do zasobników kotłowych za pomocą suwnicy bramowej i taśmociągu skośnego. W procesie produkcji wykorzystuje się węgiel o parametrach:
  • Wartość opałowa - 20 000 - 23 000 [kJ/kg].
  • Zawartość siarki - < 0,6 [%].
  • Zawartość popiołu Ar < 20 [%].
Głównym dostawcą miału węglowego jest Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.Gospodarka wodno-ściekowa

Woda do celów technologicznych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej i używana do celów technologicznych w obiegu zamkniętym. Niewielkie ilości wody używanej do regeneracji kationitów i anionitów po neutralizacji są odprowadzane do rzeki Ropy. Wody burzowe kolektorem burzowym odprowadzane są bezpośrednio do rzeki. Całkowita wydajność Stacji Uzdatniania Wody dla procesów technologicznych tj. obiegu kotłowego i sieci ciepłowniczej wynosi 80 m3/h wody zdemineralizowanej.Łączna moc zainstalowana w EC Gorlice wynosi:

  • Moc cieplna w paliwie 48,28[MWt].
  • Moc cieplna nominalna 40,61[MWt].
  • Moc elektryczna 4.5[MW].

Zainstalowane są urządzenia o następujących parametrach:

  • Kocioł parowy typu OR32/80N wydajności znamionowej 24[t/h], wydajności maksymalnej trwałej 30[t/h] ciśnieniu znamionowym 6,4[Mpa] i temperaturze pary świeżej 480[C].
  • Kocioł parowy typu OR32/80 wydajności znamionowej 15[t/h], wydajności maksymalnej trwałej 15[t/h] ciśnieniu znamionowym 6,4[Mpa] i temperaturze pary świeżej 480[C].
  • Kocioł wodny WR4N o mocy znamionowej 5,25[MWt].
  • Turbina upustowo-przeciwprężna typu PR7/7-6,4/1,67/0,17 o mocy znamionowej 7[MW] i ciśnieniach dolotu/wylotu 6,4/0,04[MPa].
PR7/7-6,4/1,67/0,17
pompy wody chłodzącej